Adatkezelési szabályzat

A lovam-lovasok.hu (lovas magazin)  2020.05.04-én indult.

A lovam-lovasok.hu oldalon regisztráció nem lehetséges.

Adatkezelési szabályzat

A lovam-lovasok.hu elkötelezett a honlapon regisztrált felhasználók és látogatók (a továbbiakban: felhasználók) személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat a hatályos jogi előírásoknak megfelelően kezeljük, és megteszünk minden szükséges intézkedést a honlap felhasználóinak biztonsága érdekében. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően biztosítunk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési feltételt, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen szabályzat ismerteti adatkezelési elveinket, továbbá azokat az elvárásokat és gyakorlatot, amelyet a személyes adatok kezelése során megfogalmaztunk és betartunk. A szabályzatban bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek igénybe vétele érdekében személyes adatok megadását kérjük a honlap felhasználóitól, valamint nyilatkozunk arról, hogy milyen módon és célok érdekében kezeljük az adatokat, illetve miképpen gondoskodunk ezen adatok biztonságának megőrzéséről és védelméről.

A honlap használata és a kért személyes adatok átadása révén Ön hozzájárulását adja a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek a következők:

 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.
 • Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
 • A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a felhasználó hozzájárulása esetén kezelhetőek.
 • Az adatszolgáltatás – önkéntes vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
 • Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
 • Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 • Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 • A felhasználó az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
 • A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.
 • Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk felhasználóinktól, a szükséges tájékoztatás elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A lovam-lovasok.hu honlapja semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

A lovam-lovasok.hu semmilyen reklám üzenetet nem küld senkinek.

Jelezzük, hogy a honlapunk más honlapokra mutató linkeket tartalmaz, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják. Az adatvédelemre vonatkozó felelősség vállalásunk kizárólag a saját honlapunkra vonatkozik. Javasoljuk, hogy az Ön által felkeresett egyéb honlapokon tájékozódjon az adatkezelési szabályzatról és az adatok védelme érdekében alkalmazott eljárásokról.

Amennyiben a felhasználók személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során.

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót azonosítani, csak a felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben nem tudjuk a honlap összes szolgáltatását nyújtani.

Jogi nyilatkozat

A honlapunkon (https://lovam-lovasok.hu) megjelenő, rendszeresen frissített információk bárki által térítésmentesen megtekinthetők. Ugyanakkor a honlapon megjelenített információk árusítása, terjesztése vagy harmadik személyek részére való átadása, továbbá üzleti célú hasznosítása nem megengedett.

Panaszügyek

A lovam-lovasok.hu-hoz panasszal e-mailben lehet fordulni (info(kukac)lovam-lovasok.hu mindkét oldalnak ez az email címe). A beérkező panaszokkal összefüggő adatkezelést és adatfeldolgozást a lovam-lovasok.hu munkatársai végzik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával. A panaszt tevő személynek joga van a lovam-lovasok.hu által kezelt adatai kezelésének megszüntetését kérni, továbbá jogosult a lovam-lovasok.hu oldallal való együttműködést bármikor indoklás nélkül megtagadni.

A regisztrált felhasználó kérésére a lovam-lovasok.hu bármikor felvilágosítást nyújt a kezelt adatokról, azokat a felhasználó online bármikor megtekintheti, módosíthatja, törölheti.

A panaszt tevő személy jogorvoslatért az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (www.naih.hu).